BROOS’ Levenskunstwerk Algemene Voorwaarden

Versie 1.2 van 11 november 2021  

Artikel 1: Toepasselijkheid
In onze visie ben je zelf het instrument voor echte verandering. Dat is de kern van onze trainingen. In elke training wordt gewerkt met wetmatigheden van verandering, o.m. de kennis van het octaaf van bewustzijn en de zeven thema’s van zingeving: aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave, liefde en wil.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van BROOS' Levenskunstwerk, alsmede op alle overeenkomsten tussen BROOS' Levenskunstwerk en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne trainingen, hierna te noemen ‘opdracht'.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door BROOS' Levenskunstwerk.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door BROOS' levenskunstwerk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst
2.1 Korte trainingen (1 tot 5 dagen)
Om deel te nemen aan een training worden geen vooropleiding-eisen gesteld. Tijdens de trainingen wordt de aanwezigheid van de deelnemer (live of via Zoom) gezien als een basisvoorwaarde. Aanmelding voor een training is definitief op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier door ons is ontvangen. Vervolgens ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging.
2.1.1 Jaartrainingen
Om deel te nemen aan een training worden geen vooropleiding-eisen gesteld. Vooraf vindt een individueel intakegesprek plaats. Tijdens de trainingen wordt het doen van beoefening en maken van de opdrachten, naast aanwezigheid van de deelnemer (live of via Zoom), gezien als een basisvoorwaarde. Nadat de getekende overeenkomst is geretourneerd ontvangt de deelnemer een factuur. Een deelnemer kan aangeven of hij/zij eventueel gebruik wil maken van gespreide betaling. Op de factuur staat vermeld wanneer de termijnen dienen te zijn ontvangen.
Conform de nieuwe Europese consumentenregels van 13 juni 2014, bedraagt de kosteloze bedenktijd, nadat een overeenkomst is afgesloten, 14 dagen. Dit vervalt vanaf het moment dat de training begonnen.
2.1.2 Digitale inhoud en diensten
BROOS' Levenskunstwerk levert ook digitaal aanbod als opleidings-, trainings- en oefenmateriaal via een webshop. Om deel te nemen aan een training worden geen vooropleiding-eisen gesteld.        
2.2 Opdrachten
De overeenkomst tussen BROOS' Levenskunstwerk en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.

Artikel 3: Annulering van de training door een deelnemer
Annuleren kan zowel schriftelijk als per e-mail plaatsvinden aan het adres BROOS' Levenskunstwerk, waarna de ontvangst wordt bevestigd.
3.1 Korte trainingen (1 tot 5 dagen)
Bij een annulering tot een maand voor aanvang wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij het annuleren tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de trainingsweek wordt de helft van de totale trainings- en verblijfskosten in rekening gebracht van de betreffende training. Bij het vroegtijdig verlaten gedurende de training wordt geen restitutie verleend. Eventuele restitutie zal binnen 14 dagen plaatsvinden.
3.2 Jaartrainingen. Bij een annulering tot een 40 dagen voor aanvang wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij het annuleren in de 40 dagen voor aanvang van het trainingsjaar wordt de helft van de totale trainings- en eventuele verblijfskosten van het betreffende trainingsjaar in rekening gebracht. Bij het vroegtijdig verlaten gedurende het trainingsjaar wordt geen restitutie verleend. In geval van ziekte gedurende het training zal er in overleg met de deelnemer naar een passende oplossing worden gezocht. Eventuele restitutie zal binnen 14 dagen plaatsvinden.
3.3. Digitale inhoud en diensten. Bij annulering door de deelnemer na ontvangst van digitaal aanbod als opleidings-, trainings- en oefenmateriaal via de webshop is geen restitutie mogelijk. 

Artikel 4: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen. 

Artikel 5: Vervanging bij een training
Een deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met BROOS' levenskunstwerk een ander aan de training laten deelnemen, indien dit wordt meegedeeld aan BROOS' Levenskunstwerk voor aanvangsdatum van de training. 

Artikel 6: Wijziging van de training door BROOS' Levenskunstwerk
Wanneer zich voor een training bij BROOS' Levenskunstwerk te weinig deelnemers hebben aangemeld, dan zal er in overleg met de deelnemers naar een passende oplossing worden gezocht. Mocht een deelnemer toch besluiten zich af te melden voor deze oplossing, dan zullen de reeds betaalde kosten binnen 14 dagen worden gerestitueerd. In geval van overmacht zal voor de deelnemers in redelijkheid en billijkheid gezocht worden naar een passende oplossing. 

Artikel 7: Prijzen
Alle aanbiedingen van BROOS' Levenskunstwerk zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 8: Betaling
BROOS' Levenskunstwerk brengt de door de deelnemer aan een training of opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betalingen dienen plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening en voor de op de factuur vermelde data van betaling. Indien de deelnemer aan een training of een opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is BROOS' Levenskunstwerk steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
8.1 Opdrachten.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, is BROOS' Levenskunstwerk gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-. 

Artikel 9: Auteursrecht en copyright
Het auteursrecht op de door BROOS' Levenskunstwerk uitgegeven brochures, teksten en al het digitale schriftelijk/audio/video trainingsmateriaal berust bij BROOS' Levenskunstwerk tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BROOS' Levenskunstwerk zullen door deelnemers of opdrachtgevers geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 BROOS' Levenskunstwerk spant zich in de gegeven trainingen, opdrachten en het digitaal materiaal naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.2 BROOS' Levenskunstwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemer aan een training of de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
10.4 BROOS' Levenskunstwerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Opdrachten. BROOS' Levenskunstwerk zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Of onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie.
10.5.1 BROOS' Levenskunstwerk zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

Artikel 11: Bereikbaarheid
Vragen van administratieve aard, op het gebied van de trainingen worden binnen 14 dagen beantwoord. Wanneer een reactie langer op zich laat wachten, dan wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd met een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten. BROOS' Levenskunstwerk is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op: 06-26284282 of via info@mariannebroos.nl 

Artikel 12: Vertrouwelijkheid persoonsgegevens
BROOS' Levenskunstwerk is verplicht vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: opvragen van informatie, inschrijven voor een training of ontvangen van onze nieuwsbrief. Alle trainers en ingehuurde freelancers hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor BROOS' Levenskunstwerk en de freelancers. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in het contract met de freelancers. 

logo

BROOS Levenskunstwerk, Vlierlaan 208, 4907 AX Oosterhout (NB), Nederland
https://www.mariannebroos.nl | info[at]mariannebroos.nl 
NL62KNAB0259877891 | BTW NL01802976B31 | KVK 20127150